Przedszkole Samorządowe nr 24
im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
 
ZASADY REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się na wolne miejsca
do poszczególnych grup wiekowych i uzależniona jest od możliwości
organizacyjnych danej placówki. Do przedszkola samorządowego przyjmuje
się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona
zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach
samorządowych do dnia 28 lutego 2018r.

 
Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski

 
L.p. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie
uzupełniające
 1.  
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.-16.03.2018 r. 03.04.-16.04.2018 r.
 1.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 19.03.-21.03.2018 r.

 
17.04.-19.04.2018 r.
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 23.03.2018 r.
godz.14.00
23.04.2018 r.
godz.14.00
 1.  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 27.03.2018 r. 26.04.2018 r.
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30.03.2018 r.
godz.14.00
30.04.2018 r.
godz.14.00
 
 1. Rodzice składają wniosek wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.
We wniosku rodzice mogą zaznaczyć nie więcej niż dwa inne przedszkola,
tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji wniosek będzie rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach według podanej kolejności. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola z pierwszego wyboru, może być przyjęte do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli pozostaje na listach rezerwowych w danych przedszkolach.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolach
.
 
 1. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
KRYTERIA GŁÓWNE
 
 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!


KRYTERIA DODATKOWE
 
 1. Kandydat, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym
wymiarze czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym
– kryterium stosuje się również do rodzica samotnie
wychowującego dziecko - 5pkt.
 
 1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola
  w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal
w roku, którego dotyczy rekrutacja -3pkt.
 
 1. Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania
kandydata do 3 km - 1 pkt.


Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
 1. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 2. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 3. Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.


ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2018/2019.